Aviso legal | Restaurante Pepe Vieira | «A última cociña do mundo»

Pepe Vieira infórmalle de que os seus datos identificativos son os seguintes: PEPE VIEIRA, S. L. e nif B36457224
Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Pepe Vieira consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

Condicións de acceso e utilización

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), do que é titular Pepe Vieira. 

A navegación polo web de Pepe Vieira atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións. 

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, Pepe Vieira condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario. 

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, así como o seu deseño constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Pepe Vieira, ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación máis aló do estritamente necesario para o correcto funcionamento do sitio web.
Este sitio está elaborado con software libre e licencia GNU / GPL.
O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Pepe Vieira e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. 
O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Pepe Vieira ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

Política de ligazóns e exencións de responsabilidades

Pepe Vieira non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns. Pepe Vieira declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios do seu sitio web, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, Pepe Vieira non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

Uso de cookies e datos estatísticos

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, e a súa frecuencia de utilización. 
A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos recolleitos por Google Analytics. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Con todo, para o acceso ao sitio web de Pepe Vieira non será preceptiva a instalación de cookies.

Protección de datos

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Pepe Vieira con domicilio en Camiño dá Serpe s/n Raxó, Poio. Pontevedra, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas por lei. A finalidade do devandito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que poida efectuar Pepe Vieira nun futuro. Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da empresa.
 Así mesmo, Pepe Vieira cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade.

 O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Pepe Vieira, na seguinte dirección Camiño dá Serpe s/n Raxó, Poio. Pontevedra, ou ben a través do seguinte correo electrónico info@pepevieira.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce. Pepe Vieira non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.