Aviso Legal y Política de Privacidad | Restaurante Pepe Vieira | «A última cociña do mundo»

Denominación Social: PEPE VIEIRA, S.L.U.
Nome Comercial: PEPE VIEIRA, S.L.U.
Domicilio Social: CAMIÑO DÁ SERPE S/n, 36992 POIO, PONTEVEDRA
NIF: B36457224
Teléfono: 986741378
E-mail: RESERVAS@PEPEVIEIRA.COM
Nome de dominio: www.pepevieira.com/es

OBXECTO

O prestador, responsable do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.
Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.
O prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

RESPONSABILIDADE

O prestador queda exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada na súa páxina web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a el.
O sitio web do provedor pode utilizar cookies (pequenos ficheiros de información que o servidor envía ao ordenador da persoa que accede á páxina) para realizar determinadas funcións que se consideran imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficiente a súa transmisión posterior e desaparecer ao finalizar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán cookies para recoller información persoal.
Desde o sitio web do cliente pode ser redirixido a contido en sitios web de terceiros. Dado que o provedor non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nas súas páxinas web, non asume ningún tipo de responsabilidade con respecto a ditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que poida contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, informando ás autoridades competentes do contido en pregunta.
O provedor non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no sitio web do provedor. Non obstante, e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colabora activamente na retirada ou, se é o caso, no bloqueo de todos os contidos que poidan afectar ou contravenir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou moral e a orde pública. Se o usuario considera que existe algún contido no sitio web de ser susceptible a esta clasificación, comuníquese inmediatamente ao administrador do sitio web.
Este sitio web foi revisado e probado para funcionar correctamente. En principio, pódese garantir o correcto funcionamento os 365 días do ano, as 24 horas do día. Non obstante, o provedor non descarta a posibilidade de que existan determinados erros de programación, ou que se produzan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que imposibiliten o acceso ao sitio web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

PEPE VIEIRA, S.L.U. titular do portal www.pepevieira.com/es, informa aos seus usuarios, en diante o “portal”, que PEPE VIEIRA, S.L.U. é responsable dos tratamentos que se realicen a través deste portal, salvo indicación contraria no tratamento de que se trate.
PEPE VIEIRA, S.L.U. respecta a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, privacidade dos usuarios e segredo e seguridade dos datos persoais, de acordo co establecido na lexislación aplicable en materia de protección de datos, en concreto, o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, pola que se adoptan as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos que están expostos.
En concreto, infórmase aos usuarios do portal de que os seus datos persoais só poderán obterse para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación ao alcance e ás finalidades específicas, explícitas e lexítimas para as que foron obtidos.
Cando se recollan datos persoais a través do portal, o usuario será previamente informado, de forma clara e inequívoca, dos seguintes puntos:
• Existencia de tratamento de datos de caracter persoal.
• a identidade e os datos de contacto da persoa responsable do tratamento dos datos persoais obtidos,
• os datos de contacto do Delegado de Protección de Datos, se é o caso;
• os fins do tratamento aos que se destinan os datos persoais e a base legal do tratamento;
• os destinatarios ou categorías de destinatarios dos datos persoais, se é o caso.
• se é o caso, a intención do controlador de transferir datos persoais a un terceiro país;
• o período ou os criterios para conservar a información;
• a existencia do dereito a solicitar ao responsable do tratamento o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, e a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do seu tratamento, o dereito á portabilidade dos datos ou a opoñerse ao tratamento. Así mesmo, a forma de exercer os citados dereitos.
• cando o tratamento se base no consentimento do interesado, a existencia do dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que se afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada; Se o tratamento non se basa no consentimento, o teu dereito a exercer oposición ao tratamento.
• o dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control;
• a existencia, se é o caso, de decisións automatizadas, incluíndo a elaboración de perfiles e o exercicio dos dereitos asociados a tal tratamento.
En particular, cando se recollan datos de nenos, o tratamento só se considerará lícito se o consentimento foi dado ou autorizado polo titular da patria potestade ou da tutela do menor.
O usuario será o único responsable de cubrir os formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou desactualizados.
Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para o cumprimento das obrigas legais. Os datos solicitados son necesarios, polo que se non os facilita non será posible a prestación do servizo requirido. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Ten dereito a obter confirmación de se en PEPE VIEIRA, S.L.U. estamos tratando os seus datos persoais, polo que ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, limitar o seu tratamento ou opoñerse ao tratamento, así como o dereito de portabilidade de datos.
Tes dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo á súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, se é o caso, dispoñen de licenza ou autorización expresa de parte dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos correspondentes rexistros públicos.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización previa por escrito do prestador. Calquera uso non autorizado previamente polo prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos alleos ao prestador e que poidan aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que poida xurdir ao respecto. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa destes.
O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa mera mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, nin aval, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.
Para realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: RESERVAS@PEPEVIEIRA.COM

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou coas actividades que nel se desenvolvan, aplicarase a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Pontevedra.
A través desta Política, infórmase de que os datos persoais dos clientes serán tratados de acordo cos principios de transparencia, limitación da finalidade, minimización dos datos, exactitude, integridade e confidencialidade, así como respectando o resto das obrigas e garantías establecidas no Regulamento. (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.
Para iso, actualizamos a nosa Política de Privacidade, que afecta a particulares e interlocutores empresariais, e substitúe a que anteriormente regulaba o tratamento de datos de PEPE VIEIRA, S.L.U., co obxectivo de renovar a confianza dos clientes e proporcionar unha experiencia diferencial.
Para os efectos do cumprimento da normativa mencionada e de axudar ao Cliente ou usuario de PEPE VIEIRA, S.L.U. para comprender como se recollen, usan, tratan e protexen os seus datos persoais, PEPE VIEIRA, S.L.U. infórmalle dos seguintes aspectos relacionados co seu dereito á protección de datos persoais.

1. Glosario de termos

Para unha mellor comprensión da Política de Privacidade, defínense os seguintes conceptos aos que se fará referencia nela:
• Cliente ou titular: persoa ou empresa que establece e mantén a relación contractual con PEPE VIEIRA, S.L.U.
• Usuario: persoa que interactúa na páxina web de PEPE VIEIRA, S.L.U.
• Interlocutor da empresa: persoa designada por PEPE VIEIRA, S.L.U. que interactúa para comunicacións informativas e/ou comerciais.
• Produto ou Servizo: produtos ou servizos cuxa comercialización se realiza ao abeiro de PEPE VIEIRA, S.L.U.

2. Quen trata os teus datos?

Identidade: PEPE VIEIRA, S.L.U.
Enderezo Postal: CAMIÑO DA SERPE S/N, 36992 POIO, PONTEVEDRA
Teléfono: 986741378
Correo electrónico: RESERVAS@PEPEVIEIRA.COM

3. Que son os datos persoais e que datos tratamos?

Os datos persoais consisten en información que identifica ou permite a identificación de persoas individuais como nome, enderezo postal, enderezo de correo electrónico ou número de teléfono, etc.
En PEPE VIEIRA, S.L.U. tratamos a información persoal que o cliente facilita para a contratación dun produto ou servizo, así como a información xerada pola súa prestación. Partindo do principio de minimización, os datos que poidamos tratar serán adecuados, relevantes e limitados ao necesario en función dos fins para os que sexan tratados, e respectando sempre a vontade do cliente.
Os datos que se poidan tratar, en función dos Produtos e/ou Servizos que o Cliente teña contratados, así como dos tratamentos adicionais permitidos ou autorizados polo Cliente, determinaranse nas seguintes categorías:
• Datos do cliente: é o conxunto de datos formado pola información de contacto, idade, así como calquera tipo de información recollida.
• Datos do produto ou servizo: tipo de produtos e/ou servizos que foron contratados polo cliente
• Datos de visita á web: son os datos do enderezo IP público de cada conexión realizada polo usuario, incluíndo a data e hora da conexión, a consulta de DNS, as páxinas web consultadas ou as aplicacións utilizadas polo cliente, a IP do sitio web que consulta o cliente, nome de dominio (URL), seccións visitadas dentro do sitio web (URI), volume de datos utilizados, data de conexión e IMSI.
Sen prexuízo do anterior, infórmase de que a prestación dos Produtos e/ou Servizos de PEPE VIEIRA, S.L.U. poderán implicar o tratamento doutras categorías de datos non incluídas nesta lista, caso en que se informará o Cliente das condicións específicas de privacidade solicitándoas ao correo electrónico RESERVAS@PEPEVIEIRA.COM.
Sen prexuízo dos datos anteriormente sinalados, PEPE VIEIRA, S.L.U. informa que os datos tratados poden ser obxecto dun proceso de anonimización irreversible, cumprindo todas as garantías establecidas pola lexislación así como as medidas permitidas polo mercado. A este respecto, cómpre sinalar que os principios de protección de datos persoais non son aplicables á información anónima.

4. Como tratamos os teus datos?

A presente Política detalla a forma en que PEPE VIEIRA, S.L.U. trata datos persoais, e da cal o Cliente foi informado.

Que significa ser Cliente?
O Cliente é responsable da relación establecida, e acepta as condicións nas que se desenvolve. Neste sentido, garante que está autorizado e obtivo o consentimento dos usuarios ou interlocutores para aceptar as condicións de privacidade establecidas nesta Política.

5. Para que tratamos os teus datos?

En PEPE VIEIRA, S.L.U. tratamos os datos do cliente para a prestación do servizo, así como para outros fins que o cliente permita ou autorice nos termos informados nesta Política de Privacidade.
O Cliente será o único responsable de toda a información facilitada a PEPE VIEIRA, S.L.U. para a xestión e contratación dos produtos e/ou servizos, garantindo que está autorizado e obtivo o consentimento do seu titular para a entrega. PEPE VIEIRA, S.L.U. non se fai responsable do uso de datos falsos, inexactos, incompletos ou desactualizados proporcionados polo Cliente.

6. Prazos de conservación da información

Infórmase ao cliente de que, en cumprimento do principio de limitación do prazo de conservación, os datos recollidos serán tratados única e exclusivamente durante o tempo necesario e para os fins para os que foron recollidos en cada momento. Polo tanto, manteranse de forma que permita a identificación dos interesados durante un período non superior ao necesario para os efectos do tratamento dos datos persoais.
En concreto, PEPE VIEIRA, S.L.U. está suxeita ao cumprimento de determinadas obrigas legais, como, por exemplo, a Lei Xeral Tributaria art. 66-70 para o tratamento dos datos para a facturación e a posible cesión dos mesmos en caso de obrigas legais.

7. Exercicio dos dereitos

De conformidade co disposto na normativa aplicable, PEPE VIEIRA, S.L.U. informa ao cliente que ten os seguintes dereitos derivados da normativa aplicable:
• Acceso: permite ao titular dos datos obter información sobre se en PEPE VIEIRA, S.L.U. estamos tratando datos persoais que poden preocuparche ou non e, en tal caso, o dereito a obter información sobre os teus datos persoais que se están a tratar.
• Rectificación: permite corrixir erros e modificar datos que resultan inexactos ou incompletos.
• Supresión: permite suprimir os datos e deixar de ser tratados por PEPE VIEIRA, S.L.U., salvo que exista a obriga legal de conservalos e/ou non prevalezan outros motivos lexítimos para o seu tratamento por parte de PEPE VIEIRA, S.L.U. segundo.
• Limitación: baixo as condicións legalmente establecidas, permite paralizar o tratamento dos datos, de forma que sexa evitado por PEPE VIEIRA, S.L.U. o seu tratamento no futuro, que só os conservará para o exercicio ou defensa de reclamacións.
• Oposición: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. PEPE VIEIRA, S.L.U. deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
• Portabilidade: permite ao interesado recibir os seus datos persoais e poder transmitilos directamente a outro responsable nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina. Para exercer este dereito, o cliente deberá proporcionar un enderezo de correo electrónico válido.
PEPE VIEIRA, S.L.U. garante a adopción das medidas necesarias para garantir o exercicio destes dereitos de forma gratuíta, e para tal exercicio é necesario achegar copia do seu documento oficial de identificación:
a. Para exercer calquera dos dereitos mencionados anteriormente, envíe unha carta postal, indicando na solicitude o dereito que exerce, a:
o Identidade: PEPE VIEIRA, S.L.U.
o Enderezo Postal: CAMIÑO DA SERPE S/N, 36992 POIO, PONTEVEDRA
o Correo electrónico: RESERVAS@PEPEVIEIRA.COM
b. Escribindo un correo electrónico a través do seguinte enderezo, facilitando os mesmos datos indicados no apartado anterior, a: RESERVAS@PEPEVIEIRA.COM

8. Información que compartimos: destinatarios ou categorías de destinatarios

Os datos non serán cedidos a terceiros, salvo nos casos en que exista unha obriga legal.

9. Seguridade e confidencialidade no tratamento da súa información

PEPE VIEIRA, S.L.U. preocúpase por garantir a seguridade, o segredo e a confidencialidade dos seus datos, comunicacións e información persoal. Por iso, como parte do noso compromiso e en cumprimento da lexislación vixente, adoptamos as medidas de seguridade e os medios técnicos máis esixentes e robustos para evitar a súa perda, uso indebido ou acceso sen a súa autorización.
Cando recibimos datos de clientes, utilizamos procedementos rigorosos e funcións de seguridade para evitar calquera acceso non autorizado.
Os datos persoais que poidamos recoller a través das diferentes comunicacións que mantemos con vostede serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndonos a manter o segredo respecto dos mesmos e garantindo o deber de gardalos, adoptando todas as medidas necesarias e razoables para evitar a súa alteración, perda. e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co disposto na lexislación aplicable.

10. Tratamento dos datos dos menores

PEPE VIEIRA, S.L.U. prohíbe expresamente que os menores que non teñan a idade mínima legalmente prevista na normativa vixente poidan consentir por si mesmos o tratamento dos seus datos persoais, facilitar os mesmos a PEPE VIEIRA, S.L.U. sen o consentimento previo dos seus pais, titores ou representantes legais.
No momento en que os pais, titores ou representantes legais destes menores detecten un tratamento non autorizado de datos, poderán presentar as súas consultas ou reclamacións por escrito a RESERVAS@PEPEVIEIRA.COM

11. Cookies

Como outros portais de Internet, os sitios web de PEPE VIEIRA, S.L.U. usan unha tecnoloxía chamada “cookies” para recoller información sobre as interaccións dos usuarios e como se usan os sitios web.
Se desexa información detallada sobre como PEPE VIEIRA, S.L.U. utiliza cookies, pode consultar a Política de Cookies aquí.